„Technologická linka pre nové aktívne farmaceutické substancie na báze liečivých rastlín“ - súťažné podklady.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

NÁVRH NA PLNENIE KRITIA

NAJNIŽŠIA CENA

NÁVRH KUPNEJ ZMLUVY

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

Technické parametre a požiadavky

ŠPECIFIKÁCIA TOVARU

REDAKČNÁ OPRAVA