Zákazka nespadajúca pod ZVO - rok 2020

„Inovatívna technologická extrakčná linka pre spracovanie prírodných látok s využitím inteligentných technológií s príslušenstvom“ - súťažne podklady.

VYHLÁSENÁ NOVÁ VÝZVA

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK_2020

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA A CENOVÁ PONUKA

CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA TOVARU

KÚPNA ZMLUVA

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV