Zákazka nespadajúca pod ZVO - rok 2020 - ZRUŠENÁ

ZRUŠENIE VÝZVY

CALENDULA – VÝZVA

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

ŠPECIFIKÁCIA TOVARU

NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

„Inovatívna technologická extrakčná linka pre spracovanie prírodných látok s využitím inteligentných technológií s príslušenstvom“. - súťažne podklady.